Kedves Érdeklõdõink, a következõ aukció kezdete 2018 szeptember 3, amikor 50-60 újabb ingatlan kerül feltöltésre. A regisztrációs felületünk továbbra is elérhetõ, amin keresztül minden felhasználónkat tájékoztatni fogjuk a további részletekrõl.

„CIB CSOPORT" ÁLTAL SZERVEZETT
ONLINE AUKCIÓ
A RECOVERY ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018.06.12.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ


1.1. Általános Szerződési Feltételek célja, az online aukció jellege

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek/ÁSZF) szabályozza a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-04724), mint Árverező által, online aukciós alkalmazáson (internetes oldalon) keresztül aukcióra bocsátott, az Árverező tulajdonát képező vagyontárgyak értékesítésének nyilvános szabályait, amely értékesítési folyamatban az Árverező kizárólagos tulajdonosaként az Árverező értékesítési tevékenységének támogatásában a CIB Bank Zrt. működik közre.

Az ÁSZF-ben meghatározottak szerint a jelen online aukció során tett bármely jognyilatkozat sem ajánlati kötöttséget, sem szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet az Árverező, illetve a CIB Bank Zrt. részéről.

A jelen online aukció célja kizárólagosan az, hogy az Árverező az ingatlanok vonatkozásában megfelelő vételi ajánlatokkal rendelkezzen, és ezek értékelése alapján döntsön az adott ingatlan értékesítéséről.


1.2. Általános Szerződési Feltételek hatálya - személyi hatály

Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya
a) az online aukciós alkalmazás internetes oldalon, online Aukción/Árverésen résztvevőkre, és az
b) Árverezőre, valamint az Árverező értékesítési tevékenységét támogató CIB Bank Zrt.-re
terjed ki.


1.3. Az Árverésen résztvevő személyek meghatározása

„Árverező": Az a jogi személyességgel rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az online Aukciót/Árverést szervezi és lebonyolítja. A jelen online aukció esetén az Árverező a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-04724), aki ezt a tevékenységét a CIB Bank Zrt. közreműködésével végzi.


„Árverési Eladó": Az a jogi személyességgel rendelkező gazdálkodó szervezet, akinek az árverési tétel a tulajdonában van, és akivel, mint eladóval az Adásvételi szerződés megkötésre kerül. A jelen online aukció esetén az Árverési Eladó a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-04724).

„Ajánlattevő/Résztvevő": A jelen online aukción részt vehet személyesen vagy meghatalmazottja útján:
- devizabelföldi, vagy devizakülföldi jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság, - 18. életévét betöltött cselekvőképes, nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, - devizabelföldi vagy devizakülföldi - ha saját joga szerint ennek minősül - egyéni vállalkozó, ha minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál, és feltéve, hogy ügyleti képessége, illetve tulajdonszerzési képessége nem áll korlátozás alatt. Az Ajánlattevő/Résztvevő nem lehet a CIB Bankcsoport alkalmazottja, alkalmazottjának Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja szerinti hozzátartozója, olyan gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy, amelyben az alkalmazott vagy az alkalmazott hozzátartozója vezető tisztségviselő vagy tagsági jogviszonya, közvetlen vagy közvetett részesedése áll fenn, a nyilvánosan működő részvénytársaságban fennálló részesedés kivételével.

„Árverési Vevő": Az az Ajánlattevő/Résztvevő, akivel mint vevővel az Adásvételi szerződés megkötésre kerülhet, az általa tett és az Árverési Eladó által nyertesnek nyilvánított vételi ajánlat alapján.

Az Adásvételi szerződés megkötéséhez:
 • meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni,
 • a társaságok képviselői képviseleti jogosultságukat cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal/aláírás-mintával,
 • a magánszemélyek esetén magukat személyes irataikkal kötelesek igazolni.

Ezen iratok bemutatásával az azonosítást az Árverező képviselője az eljárás során bármikor kérheti, melynek megtagadása esetén az Árverező az Ajánlattevőt kizárhatja az árverésen való részvételből.

Sikeres ajánlattételt/árverést követően az Árverési Vevő köteles minden iratot, a szükséges hatósági engedélyeket és iratokat az Adásvételi szerződést szerkesztő és ellenjegyző jogi képviselő(k)nek – a továbbiakban Jogi képviselő - is bemutatni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az Árverező póthatáridőt állapíthat meg, és ennek eredménytelen elteltét követően az Árverező jogosult az Árverési Eladó együttes tájékoztatása mellett az adásvételtől elállni. Az elállás esetén az Árverés az Árverési Vevő hibájából hiúsul meg.


1.4. Fogalmak:

„Online Aukció/Árverés": Az Árverési tétel értékesítésére irányuló elektronikus értékesítési folyamat, amelynek célja az Árverező által működtetett árverési online (internetes) felületen meghatározott feltételekkel, az Árverési tétel(ek)re vonatkozó vételi ajánlatok beszerzése, amely alapján lehetővé válhat az Árverési tétel(ek) értékesítése. A Résztvevők emelkedő árakkal, valamit az Árverező által - opcionálisan - előzetesen definiált növekvő vagy csökkenő paraméter-értékekkel versenyeznek.

„Online Árverés formái":

 • Zárt vagy Vak Árverés, melyen az Ajánlattevők az árverési online (internetes) felületen csak a saját ajánlataikat látják, a megtett ajánlatok egymás számára nem nyilvánosak,
 • Nyílt Árverés, melyen az Ajánlattevők az árverési online internetes felületen látják az Árverező által megadott adatokat, pl. az Árverési tételre tett ajánlatok számát, a megtett legmagasabb ajánlatot, az Ajánlattevő által megtett ajánlat helyezését. Nyílt Árverés esetén az Ajánlattevők nem tudnak alacsonyabb ajánlatot tenni az Árverési tételre, mint a már korábban megtett, az árverési online internetes felületen látható legmagasabb ajánlat.

„Online Árverés Értékesítési formái":

 • Kikiáltási áras Árverés, melyen az Árverező meghatározza az Árverési tétel kikiáltási árát,
 • Villám áras Árverés/Villámlicit, melyen az Ajánlattevő az Árverező által az Árverési tételenként meghatározott ár elfogadásával jelzi azonnali vételi szándékát.
Az Árverező fenntartja jogot arra, hogy bármely Árverési tétel esetén, akár előzetes értesítés nélkül is áttérjen az egyik értékesítési formáról a másikra, akár többször is.

„Árverési tétel": Az Árverés körébe vonható vagyontárgy, amely az Árverési Eladó tulajdonában lévő Ingatlan és ingó vagyontárgy lehet. Megtekinthető az Árverező által működtetett www.cibingatlanaukcio.hu felületen, az egyes Árverési tételek Tétel-tájékoztatójánál.

„Árverési weboldal (website)/Aukciós alkalmazás internetes oldala": Az Árverező által működtetett online felület, melyen az Online Aukció során regisztrálni, az Árverési tételeket megtekinteni, licitálni lehet és Vételi ajánlatot lehet tenni az Árverési tételekre. A weboldal elérési útvonala: www.cibingatlanaukcio.hu

„Az Árverési tétel kikiáltási ára": Általános szabályként az árverési tétel kikiáltási árát az Árverező határozza meg. Az Árverési weboldalon az Árverési tétel nettó kikiáltási ára található, az ingatlan ÁFA státusza nem kerül meghatározásra és feltüntetésre.

„Licitlépcső": Az a minimum összeg, amivel a licitet emelni lehet. Amennyiben az Árverési weboldalon feltüntetésre kerül, a Licitlépcső összegét az Árverező határozza meg egyedileg, az Árverési tételeknél külön feltüntetve.

„Adásvételi szerződés": Az Árverező által az Árverési weboldalra feltöltött minta Adásvételi szerződés.

„Ajánlati Biztosíték”: Az Árverési vevő által az ajánlati kötöttségének biztosítékául adott pénzösszeg, amelyre vonatkozó szerződésminta az Árverező által az Árverési weboldalra feltöltésre kerül.

„CIB Bankcsoport”: CIB Bankcsoportban résztvevő tagok meghatározását a CIB Bank Zrt. mindenkor hatályos üzletszabályzata tartalmazza.


2. AZ ONLINE ÁRVERÉS(EK) MENETE


2.1. Regisztráció Résztvevőként

Az online aukciós rendszerbe a Résztvevői regisztráció a weboldalon való regisztráció alapján történik. A potenciális Résztvevő az Aukciós alkalmazás internetes oldalán tudja magát regisztrálni.

A Résztvevő felhasználónevének és jelszavának aktiválása úgy történik, hogy a weboldalon a Résztvevő megadja a belépéshez szükséges felhasználó nevet és a meghatározott egyéb adatokat.

A Résztvevő felhasználónevének és jelszavának aktiválása minden esetben az Árverező, illetve a CIB Bank jóváhagyásától függ. Az Árverező saját belátása szerint dönthet az elfogadásról, illetve az elutasításról. Az elbírálásról a Résztvevő minden esetben automatikus email értesítést kap, melyben elfogadás esetén a belépéshez szükséges jelszó is megküldésre kerül.

A Résztvevő felhasználónevének és jelszavának aktiválása után jogosult az Aukciós alkalmazás internetes oldalán az egyes Árverési tételek tekintetében a közzétett valamennyi adat megtekintésére.

A regisztráció folyamán a Résztvevő köteles a hozzá köthető (őt azonosító), valós adatokat megadni. Az Árverező, amennyiben tudomására jut, hogy a Résztvevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Résztvevő hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Résztvevőt az online aukciós rendszer használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Regisztráló a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Árverező jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Résztvevő hozzáférését korlátozni.

A Regisztráció folyamatos, azonban a Résztvevő a regisztrációt követően 96 órán belül kap visszajelzést a regisztráció sikerességét, illetve sikertelenségét illetően.


2.2. Az Árverési tételek megtekintése

A regisztrált Résztvevőnek lehetősége van az egyes Árverési tételeket személyesen megtekinteni. A megtekintésre az egyes Árverési tételeknél feltüntetett Nyílt napokon, illetve egyes esetekben az ingatlan referensével előre egyeztetett napon kerül sor.


2.3. Árverés szakaszai

Az Árverés két részből áll:
 • az Informatív/ Villám áras szakaszból és
 • az Aukciós/Árverési szakaszból.

i.) Az Informatív/ Villám áras szakasz, amikor az egyes Árverési tételek a 2.2. pontban meghatározottak szerint megtekinthetők és az Aukciós alkalmazás internetes oldalán a feltöltött adatok megismerhetők. Az Informatív szakaszban a Résztvevő tudomására jutott adatok vonatkozásában a Résztvevőt teljes körű titoktartási kötelezettség terheli.
Az Informatív szakasz az Árverés megkezdése előtti egy hétben tart.

Az Informatív szakaszban az Ajánlattevőknek lehetőségük van az egyes Árverési tételek tekintetében azonnali vételi szándékukat jelezni a villámár megajánlásával. Erre oly módon van lehetőség, hogy az Árverés megnyitása előtt, az Ajánlatevő az egyes Árverési tételeknél fellelhető villámár elfogadásával vételi szándékát fejezi ki az Árverező felé.
Az Adásvételi szerződés megkötésére a Vételi ajánlat Árverező általi kedvező elbírálását, majd az Aukció keretében a honlapon közzétett Ajánlati Biztosíték fizetésére vonatkozó szerződés megkötését követően az Ajánlattevő által megfizetett ajánlati biztosíték bankszámlán történő jóváírását követő 30 napon belül kerülhet sor .
A jelzett Villámár megajánlásával majd a 2%-os Ajánlati Biztosíték Ajánlattevő részére történt megfizetésével bármikor lezárható az adott Árverési tétel tekintetében az aukció.
A Villám licit alatt 5 banki munkanapos ajánlati kötöttség áll fenn.
A Villámlicitet a Megbízó bármikor lezárhatja, ha úgy dönt, hogy el kívánja adni az Árverési tételt a beérkezett aktuális legmagasabb ajánlati áron.

ii.) Aukciós szakasz, amikor az Ajánlattevők az egyes Árverési tételek tekintetében megtehetik ajánlataikat. Az árverés időpontja az egyes Árverési tételeknél kerül meghatározásra.


2.4. Az aukció lebonyolítása

A Résztvevőknek az aukció időtartama alatt van lehetősége az ajánlattételre (licitálásra). A megtett licitértékek a Résztvevők számára kötelező érvényűek, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód.
A honlapon közzétett árak és az Árverezők által megadott licitértékek minden esetben nettó összegek, amelyek az egyébként alkalmazandó általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
Amennyiben az Árverező az Árverési weboldalon másképpen nem rendelkezik, az ajánlati kötöttség ideje 30 naptári nap.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Árverezőt nem terheli kötelezettség a licit tárgyára vonatkozó szerződés megkötésére egyik Résztvevővel sem.

A licitálás időtartama az Árverező által az Árverési weboldalon előzetesen meghirdetett időintervallum, beleértve az automatikus és kézi meghosszabbításokat is.

Az Árverező az Aukciót valamennyi, illetve bármely Árverési tétel vonatkozásában saját belátása és döntése szerint felfüggesztheti, és/vagy lezárhatja, és/vagy visszavonhatja, és/vagy egy későbbi időpontban újra kiírhatja, függetlenül attól, hogy érkezett-e be ajánlat.


2.5. Az aukció lezárása

Az Árverező az aukció lezárását követően értesítést küldhet valamennyi Résztvevőnek, amelyben tájékoztatást adhat az Aukció eredménye alapján meghozott üzleti döntésével kapcsolatban. Az értesítésben szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.


2.6. A szerződéskötés
Az Árverés körébe vont Árverési tétel tulajdonjogának megszerzése:
 • a jogszabályokban meghatározott alaki követelmények betartásával (ingatlan esetében ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban), és
 • az Árverési Eladó és az Árverési vevő közötti, adásvételi szerződés aláírásával, és
 • a teljes vételár megfizetésével történik.

A sikeres Árverés lezárását követően (azaz az Aukció keretében a honlapon közzétett minta szerinti Ajánlati Biztosíték megfizetésére vonatkozó szerződés megkötését követően az Ajánlattevő által megfizetett ajánlati biztosíték bankszámlán történő jóváírását követő 30 napon belül) az Árverési Eladó és az Árverési Vevő előkészítik az Adásvételi szerződést.

Az Adásvételi szerződést az Árverési Eladó által megbízott jogi képviselő készíti el és jegyzi ellen a honlapon közzétett Adásvételi szerződés mintának megfelelően.

Ezzel összefüggésben a Résztvevő a licit során az ajánlata megtételével igazolja, hogy az Adásvételi szerződés minta rendelkezéseit részletesen megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és az ajánlata arra vonatkozik, hogy az Árverési tételt ezen szerződéses rendelkezéseknek megfelelő feltételekkel, valamint ezen szerződéses rendelkezések kötelező alkalmazásával kívánja megvásárolni, az adásvétel esetleges további egyedi körülményei által indokolt és kizárólag objektív szempontok alapján szükségszerű mértékben módosított formában. A Résztvevő ezzel tudomásul veszi továbbá azt is, hogy az Adásvételi szerződés megkötésére irányuló egyeztetési folyamat során – az Árverési vevő körülményei, illetve az Árverési tétel sajátosságai folytán az Árverező módosításokat tehet az Adásvételi szerződés mintában, és elfogadja, hogy az Árverező bármely ilyen módosítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő minden felelősségét kifejezetten kizárja.

A jogi képviselővel eljáró Árverési Vevő jogi képviselője az Adásvételi szerződés záradékának aláírásával igazolja, hogy a szerződéskötés során a jogi tanácsadási tevékenységet az Árverési Vevő részére elvégezte.

Az Árverési Eladó által megbízott jogi képviselő okirat szerkesztéssel, ellenjegyzésssel kapcsolatban felmerülő költségeit az Árverési Eladó viseli. Amennyiben Árverési Vevő saját jogi képviselőt bíz meg, úgy annak költségeit viselni köteles, a földhivatali ügyintézésért, illetve az esetleges egyéb jogi képviseletért a díjat köteles megfizetni az eljáró jogi képviselő részére.

Az Árverési Vevőt terheli a földhivatali szolgáltatási díj megfizetése.

Eltérő megállapodás vagy kiírási feltételek hiányában az árverési vételárat az alábbiak szerint kell megfizetni: Az Adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a foglalót (amely a vételár 10%-a), míg a fennmaradó vételár-részt az Árverési Eladó döntése alapján 3 – 90 napos fizetési határidővel, az Árverési Eladó által meghatározott bankszámlaszámra.

Az Árverési Vevő kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az Árverési tételt a megismert fizikai állapotban vásárolja meg és kifejezetten lemond az Árverési tétellel kapcsolatban bármely kijavítási, kicserélési, kártérítési kifogásáról, igényéről, jogáról.

Az Árverési Eladó a hibás teljesítésért, valamint az ezzel okozott károk megtérítéséért fennálló felelősségét (kellékszavatosságát) kizárja a jelen ÁSZF és az annak mellékletét képező Adásvételi szerződés minta feltételei szerint.
Tekintettel arra a tényre, hogy:
 • az Árverési Vevőnek lehetősége van az Árverési tétel megtekintésére, esetleges hibáinak megismerésére, és
 • az Árverési Eladó az Árverési tétel megvizsgálására elegendő időt és lehetőséget biztosít, valamint arra, hogy
 • az Árverési Eladó lehetőséget ad, hogy az Árverési Vevő az Árverési tételt független szakértővel megvizsgáltassa, és
 • az Árverési Eladó az Árverési tétel tulajdonát hitel fedezeteként szerezte meg,
 • az Árverési Eladó a tulajdon-átruházás tekintetében:
 • a Ptk. 6:157. § (1) 6:159. § és 6:174. § bekezdései alapján (természetes személy Árverési vevő esetében a Ptk. 6:157. § (1) és 6:174. § alapján) is kizárja az Árverési Eladónak az Árverési tétellel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hibás teljesítése, nem teljesítése miatt fennálló felelősségét.
 • a Ptk. 6:149. § alapján az osztható szolgáltatás egy részére vonatkozó szerződésszegés esetében az Árverési Eladó a szerződésszegésből eredő jogait az egész szerződésre nézve gyakorolja, amennyiben bizonyítja, hogy a további teljesítés a szerződésszegés következtében már nem áll érdekében.


2.7. A Tulajdonjog átszállása, Birtokbaadás

Az Árverési Eladó a Vételár teljes megfizetéséig az Árverési tétel tekintetében a tulajdonjogát fenntartja, azzal, hogy a Vételár megfizetését követően külön okiratban járul hozzá ahhoz, hogy az Ingatlan vonatkozásában a tulajdonjogot az illetékes földhivatal az Árverési Vevő javára, adásvétel jogcímén bejegyezze. A vételár azon a napon minősül megfizetettnek, mely napon az Árverési Eladó bankszámláján jóváírásra került.

Az Árverési Eladó az Árverési tételt a teljes Vételár megfizetését követő 10 (tíz) munkanapon belül jegyzőkönyv felvétele mellett adja birtokba. Az Árverési Vevő a tényleges birtokba lépéstől kezdve viseli az Árverési tétel terheit és a kárveszélyt és jogosult az Árverési tétel hasznait szedni. Birtokbaadáskor a szerződő felek közösen rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közműszolgáltatók, valamint a hatóságok irányában a tulajdonosváltozás bejelentése az Árverési Vevő kötelezettsége saját költségén, amelyhez az Árverési Eladó a szükséges nyilatkozatokat köteles megadni.

Az Árverési Eladó az Ingatlant az Árverési Vevőnek megtekintett és megismert állapotában adja birtokba.

Az Árverési Vevő az Ingatlan birtokbaadását közvetlenül követően köteles új közüzemi szolgáltatási szerződéseket kötni. Amennyiben az Árverési Vevő ezen kötelezettségét határidőre nem teljesíti, az Árverési Eladó jogosult a közüzemi szolgáltatás kikapcsolását kérni. Az Árverési Vevő a közüzemi díjakat az Árverési tétel birtokbaadásától köteles viselni.

A megvett Árverési tétel után az adó, illeték és más köztartozás, illetve egyéb, a tulajdonszerzéssel összefüggő kötelezettség az Árverési Vevőt a tulajdonszerzés napjától terheli. Az értesítés elmulasztásából vagy a késedelmes értesítésből eredő kár az Árverési Vevőt terheli.


3. A FELEK KÖZÖTTI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI


3.1. A létrejött Adásvételi Szerződés megszűnése

Az Adásvételi szerződés – továbbiakban: szerződés - egyoldalú megszüntetése: Az egyes szerződésfajták egyoldalú megszüntetésére vonatkozó szabályokat az egyedi szerződések tartalmazzák, ennek hiányában a Ptk-ban foglaltak az irányadók.


3.2. Írásbeliség

Mind az Árverező/Árverési Eladó, mind az Ajánlatot tevő/Árverési Vevő az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A jogszabályban meghatározott eseteket kivéve, a regisztráció során az Ajánlattevő által megadott elektronikus postaládába történő üzenet küldés írásbeli közlésnek számít.


3.3. Szerződésszegés

A szerződésszegés következménye
Amennyiben az Ajánlatot tevő/Árverési Vevő a szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, az Árverési Eladó jogosult az egyedi szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni és az Ajánlatot tevő/Árverési Vevő köteles a szerződésszegéssel az Árverési Eladónak okozott minden kárt és költséget megtéríteni.

A késedelmi kamat
Amennyiben az Ajánlatot tevő/Árverési Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelme idejére köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat számításának módjára a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A késedelmi kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatnak felel meg.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


4.1. Együttműködés

Az Árverező/Árverési Eladó és az Ajánlatot tevő/Árverési Vevő – továbbiakban: Felek - kötelesek üzleti kapcsolatukban együttműködni, és az ügylettel kapcsolatos lényeges körülményekről egymást értesíteni, ennek részletes szabályait jelen Általános Szerződési Feltételek és az egyedi Adásvételi szerződés tartalmazza.

Az online aukciós szolgáltatást igénybe vevők saját felelőssége, hogy minden aukciós esemény, licitálás előtt az Általános Szerződési Feltételeket elolvassák és megértsék. Az online aukciós szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek a rendszerből elektronikus dokumentum (pdf) formátumban letölthető.


4.2. Jogviták rendezése

Az Árverező a Résztvevőkkel fennálló kapcsolataiban törekszik az esetlegesen felmerülő viták peren kívüli rendezésére. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének.


4.3. Általános adatkezelési rendelkezések, felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére

Az Árverező, természetes személy Résztvevő, továbbá a nem természetes személy Résztvevő képviselőinek (a továbbiakban együttesen a jelen pont alkalmazásában: Érintett) a személyes adatait, illetve az Érintettre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, minősülő információkat és/vagy adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Az Árverező az Érintett személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben kerül sor:

i) A személyes adat kezeléséhez az Érintett – vagy az a természetes személy, akire az adat vonatkozik – hozzájárulását adja.

ii) Amennyiben az Érintett és az Árverező szerződést köt egymással, úgy a GDPR 6. cikk (1) b.) pontban meghatározott jogalapon (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) kezeli az Érintett adatait.

iii) Az Árverező az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatot, ha (i) az adatkezelés az Árverezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, (ii) az Árverező a vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, (iii) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, (iv) az adatkezelés közérdekű vagy az Árverezőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

iv) Árverező a hozzájárulás alapján kezelt adatot a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatok kezelésének célja:

Adatkezelési célok különösen az alábbiak lehetnek:
i) Az Aukción történő részvétel érdekében történő regisztráció és kapcsolattartás
ii) Az Árverezővel kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása,
iii) a szerződéskötést megelőzően az üzleti szempontok mérlegelése ill. pénzmosási azonosítás, vizsgálat,
iv) az Árverező által nyújtott, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása,
v) az Árverező jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése,
vi) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai a követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék és az egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését elősegítsék,
vii) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése.

Az adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelés főszabályként – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Árverező a személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor ill. amennyiben hozzájáruláson alapult az adatkezelés az Érintett kifejezett kérése esetén is.

Adatátadás a Bankcsoport tagjai részére

Az Érintett kifejezetten hozzájárulása alapján az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat az Árverező a CIB Bankcsoport tagjai részére továbbíthatja, és e körben az Érintett felmentheti az Árverezőt a titoktartási kötelezettsége alól. Az Érintett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az adatait a CIB Bankcsoport tagjai kezeljék. Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Árverező részére olyan megbízást ad, amely alapján szükséges az adatok továbbítása, az Árverező az adatokat a megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig továbbíthatja, ebben a körben az Árverező részére a titoktartási kötelezettség alól felmentést ad. Az Árverező jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről az Árverező az Érintett kérésére tájékoztatást ad.
Az Árverező és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról.

Adatfeldolgozó igénybe vétele

Az Árverező jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről a www.cib.hu honlapon tájékoztatást ad.

Adatátadás harmadik felek részére

Adatok továbbítására minden esetben megfelelő jogalap alapján kerül sor.
Az Árverező által nyújtott szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok alapján az ott meghatározott esetekben a személyes adatokat harmadik felek részére továbbítja. Erről az Érintett kérésére az Árverező további részletes tájékoztatást ad; emellett az adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információ elérhető az Árverező Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában.
Az Árverező kezelheti a személyes adatot akkor is, ha az Érintett igazolja, hogy a tőle különböző érintett az adatai kezeléséhez hozzájárulását adta, a hozzájárulás igazolásához az Érintett nyilatkozata önmagában nem elegendő.

Az Érintett jogai

Az érintett:

(i) tájékoztatást kérhet a kezelt, nyilvántartott és továbbított adatokról. A tájékoztatást az adatkezelő írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg;

(ii) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását;

(iii) jogos érdek jogalap vagy közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;

(iv) jogosult a hozzájárulás visszavonására, és

(v) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.


A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, korlátozás, adatkiadás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, illetve ha az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos más kifogása van, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Érintettet kérésére tájékoztatni kell az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

Adatellenőrzés, hangfelvétel

Az Érintett elfogadja, hogy az Árverező jogosult az Érintettől a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, az Érintett kötelezettségeinek ellenőrzése, az Árverező vállalásainak teljesítése céljából az Érintett személyi, üzleti és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérni, ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak – kivéve az elektronikus úton továbbított dokumentumokat – eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell lenniük.
Az Érintett hozzájárulása esetén az Árverező a személyazonosításra használt okmányok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizheti a közölt személyes adatokat, okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben az Érintett a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy az Online Aukcióban Résztvevő CIB Csoport Taggal kötött bármely szerződés esetén úgy kell tekinteni, hogy a szerződés megkötésével eseti engedélyt adott a tilalommal érintett adatok kiadására is.


Az Érintett elfogadja, hogy az Árverező a telefonon megbízást adó, vagy az Árverezővel telefonon kapcsolatot felvevő Érintettel folytatott telefonbeszélgetést, akkor rögzíti, ha az a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges . Ezen hangfelvételeket az Árverező a szerződésből származó igény elévüléséig kezeli. Jogszabályban meghatározott egyéb ügyek kapcsán folytatott telefonos kommunikációt a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti hozzájárulás hiányában is. E hangfelvételeket az Árverező a jogszabályban rögzített határidőig őrzi meg. . Egyéb esetekben az Árverező a telefonbeszélgetést akkor rögzíti, ha ahhoz az Érintett hozzájárul. Ezen hangfelvételeket az Árverező a hozzájárulás visszavonását követően törli, kivéve ha a hangfelvétel az Árverezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges és nem korlátozza az érintett jogait aránytalanul. E körülmények egy előzetesen lefolytatott sikeres érdekmérlegelési teszt alapján állapíthatóak meg.

4.4. Speciális adatkezelési rendelkezések

Az Árverező az árverés lebonyolításának tisztaságáért és tisztességéért vállal felelősséget.
Az Árverező nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az árverésre bocsátott vagyontárgy értékesítéséért, annak sikerességéért és a szerződés megkötésére.
A Felek kötelesek figyelembe venni, hogy az Árverező által lefolytatott árverés nem hatósági árverés, ennek következtében az árverési vételre az átruházás szabályai irányadók.
Az Árverező nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – vis major miatt - következtek be.
Az aukciós rendszer nem fedi fel a Résztvevő nevét a többi Résztvevőnek. A licitálás alatt, a licitálók nem tudják közvetlenül hány Résztvevő van jelen, és kik ezek a Résztvevők. A Résztvevő csak saját licitjeit és helyezését, valamint az adott aukció beállításaitól függően a pillanatnyilag legalacsonyabb/legmagasabb licit értékeket láthatja, illetve pozíciójáról (a többi ajánlattevőhöz képest elfoglalt helyzetéről) kap információt. A Résztvevők neve és licitjeik tartalma semmilyen okból nem jutnak másik Résztvevő tudomására.

A Résztvevő adatainak valóságtartalmáért a Résztvevő felel.

Az Árverező által a Résztvevőnek biztosított azonosító és jelszó, valamint az Informatív szakaszban a Résztvevő tudomására jutott bármely adat bizalmas információnak tekintendő és nem bocsátható külső fél rendelkezésére, és azt csak a Résztvevő használhatja fel. A Résztvevő minden felhasználójának egyedi Felhasználói azonosítót és jelszót kell kapnia, ezek az adatok egymás közt nem oszthatók meg és nem használhatók közösen.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatai bekerülnek az Árverező Aukciós Adatbázisába, amely adatbázisból bármely Árverező kiválaszthatja, és további online aukcióra meghívhatja. A meghívásban szereplő aukción való részvételt a Résztvevő elfogadhatja, illetve elutasíthatja.

4.5. Az Általános Szerződési Feltételek nyilvánossága

Az Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, az Árverező honlapján a www.cibingatlanaukcio.hu bárki megtekintheti és megismerheti.


4.6. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Árverező jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Árverező fenntartja a jogot, hogy az adott Árverés(ek)hez egyedi Szerződési Feltételeket rendeljen, amely(ek) kiegészítheti, illetve adott esetben a jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételeket felülbírálja.


4.7. Hozzáférés

Aukciós alkalmazás internetes oldalain fellelhető információk nagy része valós időben kerül frissítésre. Résztvevő kijelenti, hogy az Aukciós alkalmazás internetes oldalaihoz történő hozzáféréshez kifejezett írásbeli engedély nélkül, nem használ semmilyen robotot, spidert, scrapert vagy egyéb automatizált eszközt.


5. ZÁRÓ RENDELKEZÉS


5.1. A Résztvevő a Regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Szerződési Feltételekbe foglaltakat.

A Résztvevő a licitálással az Árverező által az aukciós web site-ra, az adott Árverési tételhez rendelt adásvételi szerződésben foglalt feltételeket is elfogadja.

5.2. Az árverésekkel kapcsolatos esetleges földhivatali és építésügyi hatósági engedélyekről, külön megállapodás hiányában, az Árverési Vevőnek kell gondoskodnia.

5.3. A Résztvevő kifejezetten egyetért azzal, hogy az Aukciós web site-on az aukciós rendszert saját kockázatára használja, és saját felelősségére veszi igénybe.

5.4. Az Internet, helyi hálózati elemek és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért az Árverezőt semmiféle felelősség nem terheli.

5.5. Az Árverező a Résztvevővel szemben szerződésen kívül okozott károkért fennálló teljes felelősségét kizárja, kivéve, ha kárt az életben, a testi épségben, illetve szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozták.

5.6. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Árverező nem minden esetben a licitálás során kialakult sorrend alapján választja ki a győztes Résztvevőt vagy Résztvevőket. Az Árverező számára általában valamennyi szempont együttes értékelése adja a döntés alapját, de ezek közül jellemzően kiemelkedő szerepe van az árnak.

5.7. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Árverezőt nem terheli kötelem a licit tárgyára vonatkozó szerződés megkötésére egyik Résztvevővel sem.

5.8. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a vételi ajánlat elfogadása nem hozza létre automatikusan az adásvételi szerződést.

5.9. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy az Árverező több megfelelő, ajánlat esetén árversenyt tarthat.

Az Árverező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő ajánlatok esetében az Árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

5.10. Az Általános Szerződési Feltételek melléklete annak elválaszthatatlan és azzal teljes egységet képező része, és azok osztják az Általános Szerződési Feltételek jogi sorsát.

5.11. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek, vagy a felek szerződésének bármely rendelkezése jogszabályba ütközik, e rendelkezések vonatkozásában a részleges érvénytelenség szabályai alkalmazandók, tehát e rendelkezések érvénytelenek, a szerződés többi része azonban változatlanul érvényben marad. A felek kötelesek az érvénytelen vagy kivihetetlen rendelkezés értelmének és céljának megfelelő megállapodást kötni. Amennyiben ilyen megállapodást nem tudnak találni, úgy a jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek magyar és angol nyelven készült, bármilyen értelmezési vita esetén a magyar nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.

5.12. Az Árverésre és a szerződéskötésre a magyar jog az alkalmazandó.

5.13. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi háttér:

 • Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozások 1996. évi CXII. törvény
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény)
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 • Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
 • A Pénzforgalomi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/ 2006.(XI.20) Kormányrendelet 6.§ (5) és (8) bekezdése.
 • 2000. évi C törvény a Számvitelről
az európai parlament és tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)